ic62-2 הפקולטה לניהול ע״ש גילפורד גלייזר

הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר נמצאת בשיאו של תהליך התחדשות שעיקרו ריענון המיקוד ועדכון התכנים הנלמדים בפקולטה מתוך רצון להוביל את האקדמיה הישראלית ואת הסטודנטים לאור ההתפתחויות האחרונות בעולם הניהול.

התפקיד שלנו הוא ללמד אתכם בדיוק את זה: העולם העסקי היום כבר מבין כי מלאכת הניהול מורכבת ומשלבת בתוכה אינספור רבדים. לא מדובר במשחק סכום אפס, אלא בדיוק להפך – מנהלים מוצלחים הם אלו שמגבשים תפיסת ניהול רחבה ורלוונטית שמבינה שהארגון לא יכול להגיע להצלחות ממשיות בלי שיביא בחשבון את האינטראקציה שלו עם החברה בתוכה הוא פועל. מנהלים מעודכנים הם אלו שמבינים שעליהם לספק לעובדים שלהם תכלית מעבר לתלוש המשכורת בסוף החודש, לצקת בהם גאוות יחידה ותחושת משמעות בעבודתם.

בפעם הראשונה באקדמיה בישראל אנחנו מעניקים לסטודנטים לצד הכלים האנליטיים, דפוס חשיבה שעושה את ההבדל.