ic57 בית הספר לקיימות ושינויי אקלים

ביה"ס לקיימות ולשינויי אקלים משתמש בניסיון ובידע יקרי הערך שהתפתחו באוניברסיטה במשך חמישה עשורים ובמקבץ המדענים היוצאים מן הכלל, מתחומים רבים ומגוונים בתחומי הסביבה, הקיימות ושינויי האקלים. בית הספר משמש כמרכז להוראה אקדמית חוצה תחומים ולמחקר בנושאים קריטיים של שינויי אקלים וקיימות, תוך פיתוח וייזום של תחומים חדשניים שיקדמו את גבולות התחומים הללו הקריטיים להישרדות אנושית בעתיד